Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda ÜNLGRUP Sigorta A.Ş. (“ÜNLGRUP Sigorta”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.
ÜNLGRUP Sigorta müşterileri ve/veya müşterinin yetkilileri, personel ve üçüncü şahıslardan aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunucularını en güvenilir seviyede tutmaktadır.


Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
ÜNLGRUP Sigorta, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verileriniz; sigorta sözleşmelerinin kurulması, düzenlenmesi, tekliflerin oluşturulması, bunlara ilişkin gerekli işlemlerin icrası, düzenlenecek sigortalara ilişkin risk değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, tüm sigorta işlemleri için gerekli faaliyetlerin icrası, ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, iştirakler ve bağlı şirketler ile birlikte pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, ÜNLGRUP Sigorta faaliyetleri kapsamında hukuken yapılması gerekli görülen raporlama ve incelemelerin yapılabilmesi gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebebi
ÜNLGRUP Sigorta, müşterinin ve/veya müşterinin yetkililerinin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.
Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; ÜNLGRUP Sigorta’nın tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülükler kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayabiliriz.


Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde, gizlilik sözleşmesi yapma seçimi ÜNLGRUP Sigorta’ya ait olmak üzere, hizmet ve/veya danışmanlık aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, kurumlarla, özel hukuk tüzel kişileriyle, kamu tüzel kişileriyle, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle veriler paylaşılabilecektir.
Bunların yanında, kişisel veriler, mevzuat gereği bildirim veya açık rıza aranmaksızın kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir. Bu kapsamda, resmi mercilerden bir talep gelmesi halinde kişisel verilerinizin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu, Türkiye Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliği vb. resmi merciler ile paylaşımı Kanun’da öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olacaktır. Kişisel verileriniz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve ifası amacıyla şirketimiz anlaşmaları dâhilinde üçüncü kişi/kuruluşlarla paylaşılabilecektir.


Kişisel Verileriniz Saklanması
Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz ÜNLGRUP Sigorta tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz ÜNLGRUP Sigorta tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasal, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, ÜNLGRUP Sigorta’ya yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler ÜNLGRUP Sigorta tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
· Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.
6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Şeker mah. 6159.Sok No:8 Kocasinan/Kayseri adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@unlgrup.com.tr adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.
Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililer tarafından yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.